ADIYAMAN»BESNİ
BAHRİ MAHALLESİ (BAHRİ KÖYÜ)
POSTA KODU: 02302